Hongbenghe (洪崩河)

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
Chen Zeng 16 Jan 2020 83
Yanyan Zhao 16 Jan 2020 83
Chen Zeng 15 Jan 2020 100
Chen Zeng 14 Jan 2020 54
Yanyan Zhao 14 Jan 2020 55
Vincent Wang 11 Jan 2020 48
Luting Song 10 Jan 2020 21
Zhiyuan Su 10 Jan 2020 3
Zhiyuan Su 9 Jan 2020 6
Luting Song 9 Jan 2020 28
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated 5 sec ago.
1 Chen Zeng
172
2 Fan Jun
166
3 Vincent Wang
146
4 Yan Shen
141
5 Paul Hyde
122
6 Jun Yang
120
7 Catherine Dong
119
7 sanbao xu
119
9 Qiuyang Zheng
117
9 Phil Hyde
117

336 Species 209 Checklists

Updated 5 sec ago.
Species Name Count Date By
1 Gray Peacock-Pheasant 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
2 Spotted Dove 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
3 Asian Emerald Dove 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
4 Pin-tailed Green-Pigeon 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
5 Mountain Imperial-Pigeon 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
6 Green-billed Malkoha 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
7 Asian Palm-Swift 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
8 Jerdon's Baza 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
9 Himalayan Griffon 7 16 Jan 2020 Chen Zeng
10 Crested Serpent-Eagle 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
11 Rufous-bellied Eagle 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
12 Crested Goshawk 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
13 Collared Owlet 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
14 Red-headed Trogon 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
15 Great Barbet 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
16 Golden-throated Barbet 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
17 Blue-throated Barbet 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
18 Gray-capped Woodpecker 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
19 Greater Yellownape 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
20 Great Slaty Woodpecker 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
21 Collared Falconet 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
22 Eurasian Kestrel 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
23 Oriental Hobby 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
24 Gray-chinned Minivet 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
25 Scarlet Minivet 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
26 Black-winged Cuckooshrike 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
27 White-bellied Erpornis 4 16 Jan 2020 Chen Zeng
28 Slender-billed Oriole 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
29 Black-hooded Oriole 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
30 Large Woodshrike 8 16 Jan 2020 Chen Zeng
31 White-throated Fantail 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
32 Ashy Drongo 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
33 Bronzed Drongo 8 16 Jan 2020 Chen Zeng
34 Hair-crested Drongo 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
35 Greater Racket-tailed Drongo 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
36 Burmese Shrike 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
37 Gray-backed Shrike 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
38 Large-billed Crow 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
39 Yellow-bellied Fairy-Fantail 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
40 Gray-headed Canary-Flycatcher 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
41 Red-rumped Swallow 5 16 Jan 2020 Chen Zeng
42 Striated Swallow 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
43 Black-crested Bulbul 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
44 Red-vented Bulbul 8 16 Jan 2020 Chen Zeng
45 Red-whiskered Bulbul 4 16 Jan 2020 Chen Zeng
46 Brown-breasted Bulbul 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
47 White-throated Bulbul 7 16 Jan 2020 Chen Zeng
48 Gray-eyed Bulbul 5 16 Jan 2020 Chen Zeng
49 Black Bulbul 20 16 Jan 2020 Chen Zeng
50 Mountain Bulbul 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
51 Buff-barred Warbler 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
52 Dusky Warbler 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
53 Gray-crowned Warbler 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
54 Blyth's Leaf Warbler 4 16 Jan 2020 Chen Zeng
55 Yellow-bellied Warbler 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
56 Striated Yuhina 11 16 Jan 2020 Chen Zeng
57 Pin-striped Tit-Babbler 7 16 Jan 2020 Chen Zeng
58 Gray-throated Babbler 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
59 Puff-throated Babbler 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
60 Brown-cheeked Fulvetta 11 16 Jan 2020 Chen Zeng
61 Yunnan Fulvetta 4 16 Jan 2020 Chen Zeng
62 Nepal Fulvetta 7 16 Jan 2020 Chen Zeng
63 White-crested Laughingthrush 7 16 Jan 2020 Chen Zeng
64 Velvet-fronted Nuthatch 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
65 Oriental Magpie-Robin 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
66 Hill Blue Flycatcher 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
67 Rufous-bellied Niltava 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
68 Lesser Shortwing 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
69 Black-backed Forktail 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
70 White-tailed Robin 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
71 Red-flanked Bluetail 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
72 Little Pied Flycatcher 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
73 Chestnut-bellied Rock-Thrush 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
74 Blue Rock-Thrush 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
75 Gray Bushchat 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
76 Mrs. Gould's Sunbird 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
77 Streaked Spiderhunter 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
78 Asian Fairy-bluebird 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
79 Golden-fronted Leafbird 2 16 Jan 2020 Chen Zeng
80 Orange-bellied Leafbird 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
81 White-rumped Munia 10 16 Jan 2020 Chen Zeng
82 White Wagtail 1 16 Jan 2020 Chen Zeng
83 Common Rosefinch 3 16 Jan 2020 Chen Zeng
84 Barred Cuckoo-Dove 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
85 Crested Treeswift 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
86 Oriental Honey-buzzard 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
87 Eurasian Sparrowhawk 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
88 Collared Scops-Owl 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
89 Great Hornbill 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
90 Oriental Pied-Hornbill 5 15 Jan 2020 Chen Zeng
91 Crested Kingfisher 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
92 Blue-bearded Bee-eater 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
93 Blue-eared Barbet 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
94 Bay Woodpecker 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
95 Greater Flameback 3 15 Jan 2020 Chen Zeng
96 Lesser Yellownape 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
97 Gray-headed Woodpecker 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
Psittacula sp. 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
98 Long-tailed Broadbill 12 15 Jan 2020 Chen Zeng P
 
99 Short-billed Minivet 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
100 Maroon Oriole 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
101 Long-tailed Shrike 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
102 Gray Treepie 3 15 Jan 2020 Chen Zeng
103 Sultan Tit 7 15 Jan 2020 Chen Zeng
104 Common Tailorbird 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
105 Asian House-Martin 6 15 Jan 2020 Chen Zeng
106 Flavescent Bulbul 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
107 Ashy Bulbul 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
108 Arctic Warbler 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
109 Indian White-eye 3 15 Jan 2020 Chen Zeng
110 Rufous-capped Babbler 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
111 Red-billed Scimitar-Babbler 3 15 Jan 2020 Chen Zeng
112 Coral-billed Scimitar-Babbler 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
113 Streak-breasted Scimitar-Babbler 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
114 Spot-throated Babbler 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
115 Blue-winged Laughingthrush 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
116 Red-tailed Laughingthrush 11 15 Jan 2020 Chen Zeng
117 Long-tailed Sibia 3 15 Jan 2020 Chen Zeng
118 Rufous-backed Sibia 3 15 Jan 2020 Chen Zeng
119 Rusty-fronted Barwing 9 15 Jan 2020 Chen Zeng
120 Common Hill Myna 4 15 Jan 2020 Chen Zeng
121 Large Niltava 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
122 Small Niltava 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
123 Fujian Niltava 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
124 Himalayan Shortwing 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
125 Rufous-gorgeted Flycatcher 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
126 Plumbeous Redstart 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
127 White-capped Redstart 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
128 Plain Flowerpecker 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
129 Little Spiderhunter 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
130 Blue-winged Leafbird 2 15 Jan 2020 Chen Zeng
131 Gray Wagtail 1 15 Jan 2020 Chen Zeng
132 Mountain Bamboo-Partridge 4 14 Jan 2020 Chen Zeng
133 Red Junglefowl 2 14 Jan 2020 Chen Zeng
134 Black-winged Kite 1 14 Jan 2020 Chen Zeng
135 Scarlet-faced Liocichla 1 14 Jan 2020 Chen Zeng
136 Spot-winged Starling 13 14 Jan 2020 Chen Zeng P
 
137 Slaty-backed Flycatcher 1 14 Jan 2020 Chen Zeng
138 Siberian Stonechat 1 14 Jan 2020 Chen Zeng
139 Yellow-vented Flowerpecker 1 14 Jan 2020 Chen Zeng
140 Black-throated Sunbird 1 14 Jan 2020 Chen Zeng
141 Silver Pheasant 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
142 Kalij Pheasant 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
143 Collared Treepie 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
144 Yellow-browed Warbler 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
145 Gray-headed Parrotbill 15 11 Jan 2020 Vincent Wang P
 
146 Lesser Necklaced Laughingthrush 10 11 Jan 2020 Vincent Wang P
 
147 Greater Necklaced Laughingthrush 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
148 Blue-winged Minla 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
149 Black-breasted Thrush 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
150 Blue Whistling-Thrush 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
151 White-crowned Forktail 2 11 Jan 2020 Vincent Wang
152 Slaty-blue Flycatcher 1 11 Jan 2020 Vincent Wang P
 
153 Snowy-browed Flycatcher 1 11 Jan 2020 Vincent Wang
154 Black Eagle 1 10 Jan 2020 Luting Song
155 Verditer Flycatcher 1 10 Jan 2020 Luting Song
156 Eastern Buzzard 1 10 Jan 2020 Zhiyuan Su
157 Bar-winged Flycatcher-shrike 1 9 Jan 2020 Zhiyuan Su
158 White-browed Laughingthrush 1 9 Jan 2020 Zhiyuan Su
159 Mountain Tailorbird 1 9 Jan 2020 Luting Song
160 Lesser Racket-tailed Drongo 1 8 Jan 2020 Zhiyuan Su
161 Rufous Treepie 1 8 Jan 2020 Zhiyuan Su P
 
162 Black Drongo 2 8 Jan 2020 Luting Song
163 Black-naped Monarch 1 8 Jan 2020 Luting Song
164 Brown Boobook 1 7 Jan 2020 Zhiyuan Su N
 
165 Large Hawk-Cuckoo 1 7 Jan 2020 Luting Song
166 Eurasian Wryneck 1 7 Jan 2020 Luting Song
167 Red Collared-Dove 1 2 Oct 2019 Ying Hu
168 Thick-billed Green-Pigeon 1 2 Oct 2019 Ying Hu
169 Hodgson's Frogmouth 1 2 Oct 2019 Ying Hu
170 House Swift 5 2 Oct 2019 Ying Hu
171 Booted Eagle 1 2 Oct 2019 Ying Hu N
 
172 Himalayan Buzzard 1 2 Oct 2019 Ying Hu
173 Mountain Scops-Owl 3 2 Oct 2019 Ying Hu
174 Spot-bellied Eagle-Owl 1 2 Oct 2019 Ying Hu
175 Brown Wood-Owl 1 2 Oct 2019 Ying Hu
176 Chestnut-headed Bee-eater 1 2 Oct 2019 Ying Hu
177 Eurasian Hobby 1 2 Oct 2019 Ying Hu
178 Blue-naped Pitta 1 2 Oct 2019 Ying Hu
179 Ashy Woodswallow 5 2 Oct 2019 Ying Hu
180 Black-headed Bulbul 1 2 Oct 2019 Ying Hu
181 Golden Babbler 3 2 Oct 2019 Ying Hu
182 Beautiful Sibia 1 2 Oct 2019 Ying Hu
183 White-tailed Flycatcher 1 2 Oct 2019 Ying Hu
184 Orange-headed Thrush 1 9 Jun 2019 Qiang Zeng
185 Little Forktail 1 9 Jun 2019 Qiang Zeng
186 Slaty-legged Crake 1 29 May 2019 Qin Huang P
 
187 White-hooded Babbler 1 15 Feb 2019 Shulin Chen
188 Fire-tailed Sunbird 2 15 Feb 2019 Shulin Chen
189 Common Green-Magpie 2 11 Feb 2019 Bluestar James
190 Gray-bellied Tesia 1 11 Feb 2019 Bluestar James
191 Large Scimitar-Babbler 2 11 Feb 2019 Bluestar James
192 Buff-breasted Babbler 2 11 Feb 2019 Bluestar James
193 White-rumped Shama 1 11 Feb 2019 Bluestar James
194 Asian Barred Owlet 1 9 Feb 2019 Bluestar James
195 Dollarbird 3 9 Feb 2019 Lefei Han
196 Wreathed Hornbill 3 8 Feb 2019 Lefei Han
197 Scaly-breasted Cupwing 1 8 Feb 2019 Bluestar James
198 Rufous-headed Parrotbill 5 8 Feb 2019 Bluestar James
199 Streaked Wren-Babbler 1 8 Feb 2019 Bluestar James
200 Silver-breasted Broadbill 8 4 Feb 2019 Paul Hyde P
 
201 Rusty-naped Pitta 1 4 Feb 2019 Paul Hyde P
 
minivet sp. (red minivet sp.) 1 4 Feb 2019 Paul Hyde
202 Gray-breasted Prinia 2 4 Feb 2019 Paul Hyde
203 Barn Swallow 30 4 Feb 2019 Paul Hyde
204 Swinhoe's White-eye 2 4 Feb 2019 Paul Hyde
205 Gray-sided Laughingthrush 2 4 Feb 2019 Paul Hyde P
 
206 Chestnut-vented Nuthatch 2 4 Feb 2019 Paul Hyde
207 Himalayan Bluetail 1 4 Feb 2019 Paul Hyde P
 
208 Red-faced Liocichla 2 4 Feb 2019 Phil Hyde
209 White-gorgeted Flycatcher 2 4 Feb 2019 Phil Hyde
210 Hume's Warbler 1 3 Feb 2019 Paul Hyde
211 Sichuan Leaf Warbler 1 3 Feb 2019 Paul Hyde P
 
212 Eastern Crowned Warbler 1 3 Feb 2019 Paul Hyde
Phylloscopus sp. 8 3 Feb 2019 Paul Hyde
213 Pale Blue Flycatcher 4 3 Feb 2019 Paul Hyde P
 
214 Sapphire Flycatcher 4 3 Feb 2019 Paul Hyde P
 
215 White-breasted Waterhen 1 3 Feb 2019 Phil Hyde
216 Oriental Magpie 1 3 Feb 2019 Phil Hyde
217 White-cheeked Starling 1 2 Feb 2019 Paul Hyde
218 Plain Prinia 2 2 Feb 2019 Phil Hyde
219 Scaly-breasted Munia 6 2 Feb 2019 Phil Hyde
220 Carrion Crow 2 27 Jan 2019 Luting Song
221 Daurian Redstart 2 27 Jan 2019 Luting Song
Apus sp. 6 26 Jan 2019 David Beadle
222 Long-tailed Minivet 2 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
223 Indochinese Yuhina 12 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
224 David's Fulvetta 2 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
225 Gray Sibia 2 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
226 Crested Myna 2 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
227 Spotted Forktail 1 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
228 Slaty-backed Forktail 1 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
229 Eurasian Tree Sparrow 3 24 Jan 2019 Fuxuan Wang
230 Rufescent Prinia 2 24 Jan 2019 Zongzhuang Sanderling Liu
231 Pale-billed Parrotbill 1 22 Jan 2019 Peitao Chen
232 Dark-sided Thrush 2 17 Jan 2019 Vincent Wang P
 
233 Speckled Piculet 1 16 Jan 2019 Wich'yanan (Jay) Limparungpatthanakij
passerine sp. 1 16 Jan 2019 Wich'yanan (Jay) Limparungpatthanakij A
 
234 Pygmy Cupwing 1 15 Jan 2019 Vincent Wang
old world oriole sp. 1 14 Jan 2019 Wich'yanan (Jay) Limparungpatthanakij
235 Greenish Warbler 1 14 Jan 2019 Wich'yanan (Jay) Limparungpatthanakij
blue flycatcher sp. 2 14 Jan 2019 Wich'yanan (Jay) Limparungpatthanakij P
 
236 Fire-breasted Flowerpecker 1 14 Jan 2019 Wich'yanan (Jay) Limparungpatthanakij
237 Common Kingfisher 1 6 Jan 2019 Steve Bale
238 Gray-throated Martin 1 6 Jan 2019 Steve Bale
Accipiter sp. 1 5 Jan 2019 Steve Bale
239 Whiskered Yuhina 2 5 Jan 2019 Steve Bale
240 Siberian Rubythroat 1 5 Jan 2019 Steve Bale P
 
241 Puff-throated Bulbul 7 3 Jan 2019 Wenyi Zhou
242 Bianchi's Warbler 2 3 Jan 2019 Wenyi Zhou
243 Rusty-capped Fulvetta 1 3 Jan 2019 Steve Bale
244 Steppe Eagle 9 2 Jan 2019 Steve Bale N
 
woodpecker sp. 1 2 Jan 2019 Steve Bale
245 Blossom-headed Parakeet 8 26 Dec 2018 Cheng Qian
246 Gray-backed Thrush 1 26 Dec 2018 Niao Pan
247 Crimson Sunbird 1 26 Dec 2018 Cheng Qian
248 Olive-backed Pipit 2 26 Dec 2018 Cheng Qian
falcon sp. 1 25 Dec 2018 Cheng Qian N
 
shrike sp. 1 25 Dec 2018 Cheng Qian
249 Common Flameback 1 14 Dec 2018 Dan Liang
250 Chestnut-capped Babbler X 10 Dec 2018 Dan Liang
251 Assam Laughingthrush X 10 Dec 2018 Dan Liang
252 White-cheeked Partridge 1 14 Nov 2018 Dan Liang
253 Black-faced Warbler 1 14 Nov 2018 Dan Liang
Indian/Eastern Spot-billed Duck 3 2 May 2018 Catherine Dong
254 Asian Emerald Cuckoo 1 2 May 2018 Catherine Dong
255 Plaintive Cuckoo 1 2 May 2018 Catherine Dong
256 Indian Cuckoo 1 2 May 2018 Catherine Dong
257 Silver-backed Needletail 15 2 May 2018 Catherine Dong
258 Brown-backed Needletail 5 2 May 2018 Catherine Dong N
 
259 Greater Painted-Snipe 1 2 May 2018 Catherine Dong
260 Little Egret 5 2 May 2018 Catherine Dong
261 Cattle Egret 5 2 May 2018 Catherine Dong
262 White-throated Kingfisher 1 2 May 2018 Catherine Dong
263 Pied Kingfisher 1 2 May 2018 Catherine Dong
264 Rufous Woodpecker 1 2 May 2018 Catherine Dong
265 Rosy Minivet 1 2 May 2018 Catherine Dong
266 Brown Shrike 1 2 May 2018 Catherine Dong
267 Yellow-bellied Prinia 1 2 May 2018 Catherine Dong
268 Striated Grassbird 1 2 May 2018 Catherine Dong
269 Rufous-necked Laughingthrush 1 2 May 2018 Catherine Dong
270 Red Avadavat 5 2 May 2018 Catherine Dong
271 Chestnut Munia 1 2 May 2018 Catherine Dong
272 Mountain Hawk-Eagle 1 30 Apr 2018 Catherine Dong
273 Black-backed Dwarf-Kingfisher 1 30 Apr 2018 Catherine Dong
Red-rumped/Striated Swallow 4 28 Apr 2018 Qin Huang
274 Banded Bay Cuckoo 3 26 Feb 2018 Raven X
275 Small Pratincole X 26 Feb 2018 Raven X
276 River Tern X 26 Feb 2018 Raven X
277 Imperial Eagle 1 25 Feb 2018 Shigui Huang
Blyth's/Claudia's/Hartert's Leaf Warbler 2 25 Feb 2018 Shigui Huang
278 Rufous-chinned Laughingthrush 1 25 Feb 2018 Shigui Huang N
 
279 Red-billed Leiothrix 16 25 Feb 2018 Shigui Huang
280 Asian Koel 3 20 Feb 2018 Fan Jun
281 White-browed Piculet 1 20 Feb 2018 Fan Jun
282 Large Cuckooshrike 1 20 Feb 2018 Fan Jun
283 Crow-billed Drongo 2 20 Feb 2018 Fan Jun
284 Peregrine Falcon 1 9 Feb 2018 Ben Lu
285 Pied Bushchat 1 6 Feb 2018 Shaoping Zang
286 Chestnut-crowned Warbler 1 2 Feb 2018 Liao Tzu-Chiang
287 Davison's Leaf Warbler 2 2 Feb 2018 Liao Tzu-Chiang P
 
288 Gray-headed Parakeet 1 1 Feb 2018 Liao Tzu-Chiang
289 Ashy-throated Warbler 1 6 Jan 2018 Vincent Wang
290 Pallas's Leaf Warbler 1 6 Jan 2018 Vincent Wang
291 Streak-throated Fulvetta 1 30 Dec 2017 Qiuyang Zheng
292 Hainan Blue Flycatcher 1 30 Dec 2017 Qiuyang Zheng
293 Clicking Shrike-Babbler 2 29 Dec 2017 Qiuyang Zheng
294 Chinese Leaf Warbler 1 29 Dec 2017 Qiuyang Zheng
295 Rufous-faced Warbler 1 29 Dec 2017 Qiuyang Zheng
296 Spot-necked Babbler 2 29 Dec 2017 Qiuyang Zheng
297 Japanese Tit 1 25 Dec 2017 Larry Chen
298 Striated Heron 1 22 Dec 2017 Larry Chen N
 
299 Crested Finchbill 20 22 Dec 2017 Larry Chen
300 Shikra 1 8 Oct 2017 Yan Shen
301 Taiga Flycatcher 3 8 Oct 2017 Yan Shen
302 Wedge-tailed Green-Pigeon 10 26 Jul 2017 Zhen niu
303 Rufous-throated Partridge 1 7 May 2017 Xueyan Guan N
 
304 Greater Coucal 1 5 May 2017 Vincent Wang
305 Chestnut-tailed Starling 5 3 May 2017 Vincent Wang
306 Square-tailed Drongo-Cuckoo X 26 Apr 2017 Mei-Luan Wang N
 
307 Hodgson's Hawk-Cuckoo X 26 Apr 2017 Mei-Luan Wang N
 
308 Blyth's Paradise-Flycatcher X 26 Apr 2017 Mei-Luan Wang N
 
309 Himalayan Swiftlet X 25 Apr 2017 Mei-Luan Wang N
 
310 Bonelli's Eagle 1 25 Apr 2017 Kuen-Cheng (坤成) Wu (吳)
yuhina sp. 1 25 Apr 2017 Kuen-Cheng (坤成) Wu (吳)
311 Eurasian Hoopoe X 24 Apr 2017 Mei-Luan Wang
312 Ruddy Kingfisher X 24 Apr 2017 Mei-Luan Wang
313 Russet Sparrow X 24 Apr 2017 Mei-Luan Wang
314 Pacific Swift 4 2 Apr 2017 Yan Shen
315 Green-backed Tit 10 11 Jan 2017 Mint Ren
316 Ruddy Shelduck X 28 Jan 2016 Fan Jun
317 Common Shelduck X 28 Jan 2016 Fan Jun
318 Indian Spot-billed Duck X 28 Jan 2016 Fan Jun
319 Common Merganser X 28 Jan 2016 Fan Jun
320 Speckled Wood-Pigeon 10 28 Jan 2016 Fan Jun
321 Eurasian Moorhen X 28 Jan 2016 Fan Jun
322 River Lapwing X 28 Jan 2016 Fan Jun
323 Little Ringed Plover X 28 Jan 2016 Fan Jun
324 Common Sandpiper X 28 Jan 2016 Fan Jun
325 Common Greenshank X 28 Jan 2016 Fan Jun
326 Great Cormorant X 28 Jan 2016 Fan Jun
327 Fire-capped Tit X 28 Jan 2016 Fan Jun
328 Oriental Skylark X 28 Jan 2016 Fan Jun
329 Buff-throated Warbler X 28 Jan 2016 Fan Jun
330 Hodgson's Redstart X 28 Jan 2016 Fan Jun
331 Rosy Pipit X 28 Jan 2016 Fan Jun
332 Black-faced Bunting X 28 Jan 2016 Fan Jun
333 Eastern Yellow Wagtail 1 2 Jan 2016 Yan Shen
334 Clamorous Reed Warbler X 8 Feb 2012 Diane Huang
335 Striated Bulbul X 8 Feb 2012 Diane Huang
336 Little Bunting X 8 Feb 2012 Diane Huang