Southeast Farallon Island - restricted access

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
Farallon Island 17 Oct 2019 44
Joey Negreann 17 Oct 2019 44
Kurt Ongman 17 Oct 2019 44
Melissa Simon 17 Oct 2019 44
Jim Tietz 17 Oct 2019 32
John Garrett 17 Oct 2019 44
Joey Negreann 16 Oct 2019 57
Kurt Ongman 16 Oct 2019 57
Melissa Simon 16 Oct 2019 57
Jim Tietz 16 Oct 2019 57
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated 2 sec ago.
1 Jim Tietz
324
2 Dan Maxwell
274
3 Matt Brady
273
4 Kristie Nelson
269
5 Boo Curry
250
6 Elizabeth Ames
237
7 John Garrett
228
8 LUKAS MUSHER
226
9 Kurt Ongman
225
10 Ryan Terrill
214

427 Species 10,511 Checklists

Updated 2 sec ago.
Species Name Count Date By
1 Cackling Goose 3 17 Oct 2019 Farallon Island
2 Surf Scoter 11 17 Oct 2019 Farallon Island
3 Eared Grebe 20 17 Oct 2019 Farallon Island
4 Eurasian Collared-Dove 3 17 Oct 2019 Farallon Island
5 Whimbrel 1 17 Oct 2019 Farallon Island
6 Black Turnstone 89 17 Oct 2019 Farallon Island
7 Spotted Sandpiper 1 17 Oct 2019 Farallon Island
8 Wandering Tattler 5 17 Oct 2019 Farallon Island
9 Pomarine Jaeger 1 17 Oct 2019 Farallon Island
10 Common Murre 85 17 Oct 2019 Farallon Island
11 Heermann's Gull 30 17 Oct 2019 Farallon Island
12 Western Gull 1500 17 Oct 2019 Farallon Island
13 California Gull 338 17 Oct 2019 Farallon Island
14 Herring Gull 3 17 Oct 2019 Farallon Island
15 Iceland Gull 1 17 Oct 2019 Farallon Island P
 
16 Glaucous-winged Gull 4 17 Oct 2019 Farallon Island
17 Elegant Tern 227 17 Oct 2019 Farallon Island
18 Pink-footed Shearwater 5 17 Oct 2019 Farallon Island
19 Buller's Shearwater 96 17 Oct 2019 Farallon Island
20 Sooty Shearwater 3 17 Oct 2019 Farallon Island
21 Northern Gannet 1 17 Oct 2019 Farallon Island N
 
22 Brandt's Cormorant 1500 17 Oct 2019 Farallon Island
23 Pelagic Cormorant 34 17 Oct 2019 Farallon Island
24 Brown Pelican 3301 17 Oct 2019 Farallon Island N
 
25 Burrowing Owl 1 17 Oct 2019 Farallon Island
26 Short-eared Owl 1 17 Oct 2019 Farallon Island
27 Peregrine Falcon 4 17 Oct 2019 Farallon Island
28 Black Phoebe 7 17 Oct 2019 Farallon Island
29 Red-breasted Nuthatch 6 17 Oct 2019 Farallon Island
30 Brown Creeper 1 17 Oct 2019 Farallon Island
31 Rock Wren 2 17 Oct 2019 Farallon Island P
 
32 Hermit Thrush 1 17 Oct 2019 Farallon Island
33 Lesser Goldfinch 1 17 Oct 2019 Farallon Island
34 Chipping Sparrow 1 17 Oct 2019 Farallon Island
35 Clay-colored Sparrow 2 17 Oct 2019 Farallon Island
36 Lark Sparrow 1 17 Oct 2019 Farallon Island
37 Fox Sparrow 1 17 Oct 2019 Farallon Island
38 White-crowned Sparrow 7 17 Oct 2019 Farallon Island
39 Golden-crowned Sparrow 7 17 Oct 2019 Farallon Island
40 Savannah Sparrow 1 17 Oct 2019 Farallon Island
41 Brewer's Blackbird 1 17 Oct 2019 Farallon Island
42 Palm Warbler 1 17 Oct 2019 Farallon Island
43 Yellow-rumped Warbler 1 17 Oct 2019 Farallon Island
44 Anna's Hummingbird 1 16 Oct 2019 Farallon Island
45 Ruddy Turnstone 1 16 Oct 2019 Farallon Island
46 Parasitic Jaeger 1 16 Oct 2019 Farallon Island
47 Cassin's Auklet 1 16 Oct 2019 Farallon Island
48 Rhinoceros Auklet 1 16 Oct 2019 Farallon Island
49 Mew Gull 3 16 Oct 2019 Farallon Island
Herring x Glaucous-winged Gull (hybrid) 1 16 Oct 2019 Farallon Island
50 Pacific Loon 1 16 Oct 2019 Farallon Island
51 Ashy Storm-Petrel 12 16 Oct 2019 Farallon Island
52 Merlin 2 16 Oct 2019 Farallon Island
53 European Starling 1 16 Oct 2019 Farallon Island
54 Cedar Waxwing 1 16 Oct 2019 Farallon Island
55 American Pipit 20 16 Oct 2019 Farallon Island
56 Western Meadowlark 1 16 Oct 2019 Farallon Island
57 Red-winged Blackbird 2 16 Oct 2019 Farallon Island
58 Greater White-fronted Goose 1 15 Oct 2019 Farallon Island
59 Northern Pintail 1 15 Oct 2019 Farallon Island
60 Ring-necked Duck 1 15 Oct 2019 Farallon Island P
 
61 Mourning Dove 1 15 Oct 2019 Farallon Island
62 Common Poorwill 1 15 Oct 2019 Farallon Island P
 
63 Black Oystercatcher 34 15 Oct 2019 Farallon Island
64 Pigeon Guillemot 3 15 Oct 2019 Farallon Island N
 
65 Flesh-footed Shearwater 2 15 Oct 2019 Farallon Island
66 Barn Owl 1 15 Oct 2019 Farallon Island
67 Long-eared Owl 1 15 Oct 2019 Farallon Island P
 
68 Golden-crowned Kinglet 1 15 Oct 2019 Farallon Island
69 Ruby-crowned Kinglet 5 15 Oct 2019 Farallon Island
70 Lapland Longspur 2 15 Oct 2019 Farallon Island
71 Grasshopper Sparrow 1 15 Oct 2019 Farallon Island
72 Dark-eyed Junco 1 15 Oct 2019 Farallon Island
73 Nashville Warbler 1 15 Oct 2019 Farallon Island
74 Blackburnian Warbler 1 15 Oct 2019 Farallon Island
75 Chestnut-sided Warbler 1 15 Oct 2019 Farallon Island P
 
76 Blackpoll Warbler 1 15 Oct 2019 Farallon Island P
 
77 Dunlin 1 14 Oct 2019 Farallon Island
Western x Glaucous-winged Gull (hybrid) 3 14 Oct 2019 Farallon Island
78 Common Tern 19 14 Oct 2019 Farallon Island N
 
79 Sharp-shinned Hawk 1 14 Oct 2019 Farallon Island
80 Lincoln's Sparrow 2 14 Oct 2019 Farallon Island
81 Black-legged Kittiwake 1 13 Oct 2019 Farallon Island
82 Northern Fulmar 2 13 Oct 2019 Farallon Island
83 Osprey 1 13 Oct 2019 Farallon Island P
 
84 Warbling Vireo 1 13 Oct 2019 Farallon Island
85 Varied Thrush 2 13 Oct 2019 Farallon Island
86 Pine Siskin 2 13 Oct 2019 Farallon Island
87 American Goldfinch 1 13 Oct 2019 Farallon Island
88 Magnolia Warbler 1 13 Oct 2019 Farallon Island
89 South Polar Skua 2 12 Oct 2019 Farallon Island
90 Brown Booby 1 12 Oct 2019 Farallon Island
91 Double-crested Cormorant 1 12 Oct 2019 Farallon Island P
 
92 Bullock's Oriole 1 12 Oct 2019 Farallon Island
93 Northern Harrier 2 11 Oct 2019 Farallon Island
94 Northern Flicker 1 11 Oct 2019 Farallon Island
95 Say's Phoebe 1 11 Oct 2019 Farallon Island
96 White-throated Sparrow 1 11 Oct 2019 Farallon Island
97 Spotted Towhee 2 11 Oct 2019 Farallon Island
98 Townsend's Warbler 1 11 Oct 2019 Farallon Island
99 Killdeer 1 10 Oct 2019 Farallon Island
100 Long-billed Dowitcher 1 10 Oct 2019 Farallon Island
jaeger sp. 1 10 Oct 2019 Farallon Island
101 Green Heron 1 10 Oct 2019 Farallon Island P
 
102 Swainson's Thrush 1 10 Oct 2019 Farallon Island
103 American Robin 2 10 Oct 2019 Farallon Island
104 House Finch 2 10 Oct 2019 Farallon Island
105 Common Yellowthroat 3 10 Oct 2019 Farallon Island P
 
106 Western Tanager 1 10 Oct 2019 Farallon Island
107 Greater Yellowlegs 1 9 Oct 2019 Farallon Island
Pomarine/Parasitic Jaeger 1 9 Oct 2019 Farallon Island
108 Black-bellied Plover 1 8 Oct 2019 Farallon Island
109 Orange-crowned Warbler 1 8 Oct 2019 Farallon Island
110 Vaux's Swift 35 7 Oct 2019 Farallon Island N
 
Rufous/Allen's Hummingbird 1 7 Oct 2019 Farallon Island N
 
111 Tufted Puffin 1 7 Oct 2019 Farallon Island P
 
112 Ring-billed Gull 1 7 Oct 2019 Farallon Island P
 
113 Great Egret 1 7 Oct 2019 Farallon Island
114 American Redstart 1 7 Oct 2019 Farallon Island
115 Brown-headed Cowbird 10 6 Oct 2019 Farallon Island
116 Prairie Warbler 1 6 Oct 2019 Farallon Island P
 
117 Short-tailed Shearwater 1 5 Oct 2019 Farallon Island
118 Violet-green Swallow 10 5 Oct 2019 Farallon Island
119 Marbled Godwit 1 4 Oct 2019 Farallon Island
120 Western Sandpiper 1 4 Oct 2019 Farallon Island
121 Red-necked Phalarope 1 4 Oct 2019 Farallon Island
Red-necked/Red Phalarope 2 4 Oct 2019 Farallon Island
Pacific-slope/Cordilleran Flycatcher (Western Flycatcher) 1 2 Oct 2019 Farallon Island
122 Yellow Warbler 1 2 Oct 2019 Farallon Island
123 Sabine's Gull 50 1 Oct 2019 Farallon Island
124 Great Blue Heron 1 1 Oct 2019 Farallon Island P
 
125 Least Flycatcher 1 1 Oct 2019 Farallon Island P
 
126 Wilson's Snipe 1 30 Sep 2019 Farallon Island
127 Bank Swallow 1 30 Sep 2019 Farallon Island
128 Townsend's Solitaire 1 30 Sep 2019 Farallon Island
129 Painted Bunting 1 30 Sep 2019 Farallon Island P
 
130 House Wren 1 29 Sep 2019 Farallon Island
131 Pectoral Sandpiper 1 28 Sep 2019 Farallon Island
132 Long-tailed Jaeger 1 28 Sep 2019 Farallon Island
133 Purple Finch 2 28 Sep 2019 Farallon Island
134 Wilson's Warbler 1 28 Sep 2019 Farallon Island
135 Blue-footed Booby 1 27 Sep 2019 Farallon Island N
 
136 Yellow-green Vireo 1 27 Sep 2019 Farallon Island P
 
137 Black-throated Gray Warbler 4 27 Sep 2019 Farallon Island
138 Hermit Warbler 1 27 Sep 2019 Farallon Island
139 White-faced Ibis 7 26 Sep 2019 Farallon Island P
 
140 Brewer's Sparrow 1 26 Sep 2019 Farallon Island
141 Surfbird 1 25 Sep 2019 Farallon Island P
 
142 Western Wood-Pewee 1 25 Sep 2019 Farallon Island
143 Willow Flycatcher 1 25 Sep 2019 Farallon Island
144 Bobolink 1 25 Sep 2019 Farallon Island P
 
Chimney/Vaux's Swift 1 24 Sep 2019 Farallon Island N
 
145 Orchard Oriole 1 24 Sep 2019 Farallon Island
146 Pacific Wren 1 23 Sep 2019 Farallon Island
147 White-winged Dove 1 21 Sep 2019 Farallon Island
148 American Kestrel 1 21 Sep 2019 Farallon Island
149 Vesper Sparrow 1 21 Sep 2019 Farallon Island N
 
150 Song Sparrow 1 21 Sep 2019 Farallon Island
151 Yellow-breasted Chat 1 21 Sep 2019 Farallon Island P
 
152 Arctic Tern 1 20 Sep 2019 Farallon Island
153 Ovenbird 1 20 Sep 2019 Farallon Island P
 
154 Black-headed Grosbeak 1 20 Sep 2019 Farallon Island
155 Lazuli Bunting 2 20 Sep 2019 Farallon Island
156 Semipalmated Plover 1 19 Sep 2019 Farallon Island
157 Red Phalarope 1 19 Sep 2019 Farallon Island
Common/Arctic Tern 2 19 Sep 2019 Farallon Island
Short-billed/Long-billed Dowitcher 25 18 Sep 2019 Farallon Island N
 
158 Hammond's Flycatcher 1 18 Sep 2019 Farallon Island P
 
159 White-tailed Kite 1 17 Sep 2019 Farallon Island
160 Horned Lark 2 17 Sep 2019 Farallon Island
161 Black-throated Sparrow 1 15 Sep 2019 Farallon Island P
 
162 Least Sandpiper 1 14 Sep 2019 Farallon Island
163 Yellow-bellied Flycatcher 1 13 Sep 2019 Farallon Island P
 
164 Western Kingbird 1 13 Sep 2019 Farallon Island P
 
165 Northern Rough-winged Swallow 4 13 Sep 2019 Farallon Island
166 Tree Swallow 1 13 Sep 2019 Farallon Island
167 Barn Swallow 4 13 Sep 2019 Farallon Island
168 MacGillivray's Warbler 1 13 Sep 2019 Farallon Island
169 Yellow-headed Blackbird 1 12 Sep 2019 Farallon Island P
 
170 Black-vented Shearwater 1 9 Sep 2019 Farallon Island
171 Purple Martin 1 7 Sep 2019 Farallon Island
172 Northern Mockingbird 1 7 Sep 2019 Farallon Island
173 Cassin's Sparrow 1 6 Sep 2019 Farallon Island P
 
174 Hooded Oriole 1 6 Sep 2019 Farallon Island P
 
175 Black-and-white Warbler 1 6 Sep 2019 Farallon Island
176 Blue-gray Gnatcatcher 1 31 Aug 2019 Farallon Island
177 Rock Pigeon 1 29 Aug 2019 Farallon Island
178 Ancient Murrelet 1 28 Aug 2019 Farallon Island P
 
179 Northern Waterthrush 2 28 Aug 2019 Farallon Island
180 Cliff Swallow 1 24 Aug 2019 Farallon Island P
 
181 Tennessee Warbler 1 21 Aug 2019 Theresa Rizza
182 Semipalmated Sandpiper 1 19 Aug 2019 Farallon Island P
 
183 Laysan Albatross 1 19 Aug 2019 Farallon Island N
 
184 Hutton's Vireo 1 19 Aug 2019 Farallon Island P
 
185 Cassin's Vireo 1 19 Aug 2019 Farallon Island
Sooty/Short-tailed Shearwater 1 14 Aug 2019 Farallon Island
186 Canada Goose 6 6 Aug 2019 Farallon Island
187 Leach's Storm-Petrel 4 27 Jul 2019 Farallon Island
188 Black-footed Albatross 5 20 Jul 2019 Farallon Island
189 Rose-breasted Grosbeak 1 17 Jun 2019 Farallon Island
190 Clark's Grebe 1 15 Jun 2019 Farallon Island P
 
191 Pacific-slope Flycatcher 1 14 Jun 2019 Farallon Island
192 Ash-throated Flycatcher 1 10 Jun 2019 Farallon Island P
 
193 Gray Catbird 1 5 Jun 2019 Farallon Island P
 
194 Olive-sided Flycatcher 1 3 Jun 2019 Farallon Island
195 Costa's Hummingbird 1 2 Jun 2019 Farallon Island P
 
196 Red-eyed Vireo 1 28 May 2019 Farallon Island
197 Indigo Bunting 1 19 May 2019 Farallon Island
198 Bonaparte's Gull 4 1 May 2019 Farallon Island
199 Red-necked Grebe 1 27 Apr 2019 Farallon Island
200 Red-throated Loon 1 24 Apr 2019 Farallon Island
201 Glaucous Gull 1 23 Apr 2019 Farallon Island
202 Band-tailed Pigeon 1 22 Apr 2019 Farallon Island P
 
203 Common Loon 4 1 Apr 2019 Farallon Island
204 Common Goldeneye 1 23 Feb 2019 Farallon Island P
 
205 Nazca Booby 1 2 Feb 2019 Farallon Island P
 
Glaucous-winged x Glaucous Gull (hybrid) 1 4 Dec 2018 Farallon Island P
 
206 Harris's Sparrow 1 3 Dec 2018 Farallon Island P
 
207 Brant 290 24 Nov 2018 Farallon Island
208 Canvasback 1 24 Nov 2018 Farallon Island N
 
209 Lesser Black-backed Gull 1 12 Nov 2018 Farallon Island P
 
210 Snow Goose 1 11 Nov 2018 Farallon Island P
 
211 Western Grebe 1 11 Nov 2018 Farallon Island P
 
212 Red-footed Booby 1 11 Nov 2018 Farallon Island P
 
213 Mountain Bluebird 1 11 Nov 2018 Farallon Island P
 
214 Masked Booby 1 7 Nov 2018 Farallon Island P
 
Western/Clark's Grebe 1 24 Oct 2018 Farallon Island
swallow sp. 1 22 Oct 2018 Farallon Island
215 Snowy Egret 1 20 Oct 2018 Farallon Island
Catharus sp. 1 20 Oct 2018 Farallon Island N
 
216 Canada Warbler 1 20 Oct 2018 Farallon Island N
 
217 Sage Thrasher 1 18 Oct 2018 Farallon Island P
 
218 Lawrence's Goldfinch 1 16 Oct 2018 Farallon Island N
 
loon sp. 1 15 Oct 2018 Farallon Island N
 
219 Swamp Sparrow 1 15 Oct 2018 Farallon Island
220 Green-winged Teal 1 14 Oct 2018 Farallon Island
221 Summer Tanager 1 14 Oct 2018 Farallon Island P
 
Cackling/Canada Goose 1 12 Oct 2018 Farallon Island N
 
222 American Wigeon 1 12 Oct 2018 Farallon Island P
 
Masked/Nazca Booby 1 11 Oct 2018 Farallon Island P
 
223 Mourning Warbler 1 28 Sep 2018 Farallon Island N
 
224 Marsh Wren 1 27 Sep 2018 Farallon Island
225 Connecticut Warbler 1 26 Sep 2018 Farallon Island P
 
hummingbird sp. 1 16 Sep 2018 Farallon Island
226 Short-billed Dowitcher 1 16 Sep 2018 Farallon Island
passerine sp. 1 15 Sep 2018 Matt Lau N
 
227 Dusky Flycatcher 1 15 Sep 2018 Farallon Island
228 Virginia Rail 1 12 Sep 2018 Farallon Island N
 
229 Scripps's Murrelet 1 7 Sep 2018 Farallon Island N
 
230 Belted Kingfisher 2 7 Sep 2018 Farallon Island P
 
231 Green-tailed Towhee 1 7 Sep 2018 Farallon Island N
 
232 Sora 1 5 Sep 2018 Farallon Island
233 Rufous Hummingbird 1 3 Sep 2018 Farallon Island
Spizella sp. 1 3 Sep 2018 Farallon Island P
 
234 Virginia's Warbler 1 30 Aug 2018 Farallon Island P
 
235 Lark Bunting 1 28 Aug 2018 Farallon Island P
 
236 Baird's Sandpiper 1 27 Aug 2018 Farallon Island
237 Buff-breasted Sandpiper 1 26 Aug 2018 Farallon Island P
 
238 Wood Duck 1 25 Aug 2018 Farallon Island P
 
duck sp. 32 25 Aug 2018 Farallon Island N
 
peep sp. 43 23 Aug 2018 Farallon Island N
 
239 Caspian Tern 1 21 Aug 2018 Farallon Island N
 
240 Horned Puffin 1 11 Aug 2018 Gerry McChesney N
 
241 Rock Sandpiper 1 14 Mar 2018 Farallon Island
242 Band-rumped Storm-Petrel 1 11 Nov 2017 Farallon Island P
 
243 Red-tailed Hawk 1 7 Nov 2017 Farallon Island N
 
244 Snow Bunting 1 4 Nov 2017 Farallon Island P
 
245 Northern Saw-whet Owl 1 31 Oct 2017 Farallon Island P
 
246 American Tree Sparrow 1 31 Oct 2017 Farallon Island P
 
247 Brown Thrasher 1 30 Oct 2017 Farallon Island P
 
248 Red Crossbill 9 29 Oct 2017 Farallon Island N
 
249 Tropical Kingbird 1 24 Oct 2017 Farallon Island N
 
Selasphorus sp. 1 23 Oct 2017 Farallon Island N
 
250 Cassin's Finch 1 22 Oct 2017 Farallon Island N
 
251 Lesser Scaup 1 16 Oct 2017 Farallon Island N
 
252 Baltimore Oriole 1 15 Oct 2017 Farallon Island P
 
253 Mallard 2 8 Oct 2017 Farallon Island
goose sp. 80 20 Sep 2017 Farallon Island N
 
254 Sanderling 1 16 Sep 2017 Farallon Island
255 Blue Grosbeak 1 11 Sep 2017 Farallon Island
256 Yellow-billed Loon 1 10 Sep 2017 Farallon Island N
 
257 Black-chinned Hummingbird 1 9 Sep 2017 Farallon Island P
 
258 Common Nighthawk 1 8 Sep 2017 Farallon Island N
 
259 Black Swift 1 8 Sep 2017 Farallon Island N
 
260 Kermadec Petrel 1 8 Sep 2017 Farallon Island P
 
261 Eastern Kingbird 1 3 Sep 2017 Farallon Island N
 
Townsend's x Hermit Warbler (hybrid) 1 22 Aug 2017 Farallon Island P
 
262 Horned Grebe 1 18 Dec 2016 Nathan Cross
263 Black Scoter 1 5 Dec 2016 Farallon Island N
 
264 Willet 1 1 Dec 2016 Farallon Island
Herring x Glaucous Gull (hybrid) 8 25 Nov 2016 Farallon Island
albatross sp. 1 19 Nov 2016 Farallon Island N
 
265 Chestnut-collared Longspur 1 17 Nov 2016 Farallon Island P
 
266 Black-throated Blue Warbler 1 15 Oct 2016 Farallon Island
267 Greater Scaup 1 12 Oct 2016 Farallon Island P
 
268 Red-throated Pipit 1 11 Oct 2016 Farallon Island N
 
269 Bell's Vireo 1 27 Sep 2016 Farallon Island P
 
270 Hawaiian Petrel 1 21 Sep 2016 Farallon Island P
 
271 Philadelphia Vireo 1 15 Sep 2016 Farallon Island N
 
272 Northern Shoveler 1 11 Sep 2016 Farallon Island
273 Bald Eagle 1 2 Sep 2016 Farallon Island P
 
274 Cinnamon Teal 4 21 Aug 2016 Farallon Island P
 
275 Least Storm-Petrel 1 26 Jul 2016 Farallon Island P
 
276 Kelp Gull 1 26 Apr 2016 Farallon Island L
 
277 Least Tern 1 19 Jan 2016 Farallon Island P
 
278 Common Redpoll 1 12 Dec 2015 Farallon Island P
 
279 Red-breasted Merganser 1 28 Nov 2015 Farallon Island
280 Tundra Swan 7 26 Nov 2015 Farallon Island N
 
281 White-winged Scoter 2 8 Nov 2015 Farallon Island
282 Dickcissel 1 6 Nov 2015 Farallon Island N
 
283 Cape May Warbler 1 26 Oct 2015 Farallon Island
284 Scarlet Tanager 1 16 Oct 2015 Farallon Island P
 
285 Eastern Wood-Pewee 1 4 Oct 2015 Farallon Island P
 
286 Pacific Golden-Plover 1 3 Oct 2015 Farallon Island N
 
287 Manx Shearwater 1 29 Sep 2015 Farallon Island N
 
288 Cook's Petrel 1 26 Sep 2015 Farallon Island N
 
289 American Avocet 1 24 Aug 2015 Farallon Island P
 
290 Upland Sandpiper 1 24 Aug 2015 Farallon Island P
 
pigeon/dove sp. 1 15 Aug 2015 Adam Searcy
291 Wedge-rumped Storm-Petrel 1 21 May 2015 Farallon Island P
 
292 House Sparrow 1 19 Apr 2015 Farallon Island
293 Bufflehead 2 12 Nov 2014 Farallon Island N
 
294 Acorn Woodpecker 1 8 Nov 2014 Farallon Island P
 
Western/Eastern Wood-Pewee 1 13 Oct 2014 Farallon Island N
 
295 Red-breasted Sapsucker 1 2 Oct 2014 Farallon Island N
 
296 Plumbeous Vireo 1 20 Sep 2014 Farallon Island P
 
297 Bay-breasted Warbler 1 13 Sep 2014 Farallon Island P
 
298 Chimney Swift 1 10 Sep 2014 Farallon Island N
 
Alder/Willow Flycatcher (Traill's Flycatcher) 1 9 Sep 2014 Farallon Island
299 Lesser Yellowlegs 1 8 Sep 2014 Farallon Island
300 Gray Flycatcher 1 4 Sep 2014 Farallon Island N
 
301 Rusty Blackbird 1 12 Mar 2014 Bryan White P
 
Greater/Lesser Scaup X 23 Dec 2013 Danielle Aube
302 Ross's Goose 1 22 Nov 2013 Farallon Island
303 Rough-legged Hawk 1 21 Nov 2013 Farallon Island
304 Winter Wren 1 4 Nov 2013 Farallon Island N
 
305 Cattle Egret 1 25 Oct 2013 Farallon Island P
 
306 Great Crested Flycatcher 1 10 Oct 2013 Farallon Island P
 
307 Sandhill Crane 1 7 Oct 2013 Farallon Island
308 Williamson's Sapsucker 1 4 Oct 2013 Farallon Island P
 
teal sp. 1 10 Sep 2013 Cameron Rutt N
 
309 Phainopepla 1 21 Aug 2013 Farallon Island N
 
310 Common Raven 1 4 Mar 2013 Farallon Island
311 Long-tailed Duck 1 13 Feb 2013 Farallon Island
312 Little Bunting 1 14 Nov 2012 Farallon Island N
 
313 Eastern Phoebe 1 11 Nov 2012 Farallon Island
314 Cooper's Hawk 1 25 Oct 2012 Farallon Island N
 
315 Ruddy Duck 1 16 Oct 2012 Farallon Island N
 
316 Black-throated Green Warbler 1 13 Oct 2012 Farallon Island N
 
317 Yellow-bellied Sapsucker 1 11 Oct 2012 Farallon Island P
 
318 Evening Grosbeak 1 11 Oct 2012 Farallon Island N
 
phalarope sp. 7 5 Oct 2012 Farallon Island N
 
319 Gray-cheeked Thrush 1 4 Oct 2012 Farallon Island P
 
warbler sp. (Parulidae sp.) 1 1 Oct 2012 Chris Conard N
 
320 Arctic Warbler 1 28 Sep 2012 Farallon Island P
 
321 Blue-winged Teal 3 17 Sep 2012 Farallon Island P
 
322 Yellow-throated Warbler 1 15 Sep 2012 Farallon Island N
 
323 Ruff 1 21 Aug 2012 Bryan White N
 
324 Lucy's Warbler 1 31 Jul 2012 Farallon Island
sulid sp. 1 21 Jul 2012 Matthew D. Medler N
 
325 Northern Parula 1 18 May 2012 Farallon Island
326 Common Merganser 1 18 Nov 2011 Farallon Island P
 
327 Short-tailed Albatross 1 6 Nov 2011 Farallon Island P
 
black-and-white shearwater sp. 1 6 Nov 2011 Farallon Island N
 
Clay-colored x Brewer's Sparrow (hybrid) 1 13 Oct 2011 Farallon Island P
 
Scripps's/Guadalupe Murrelet (Xantus's Murrelet) 1 15 Sep 2011 Farallon Island N
 
328 Snowy Plover 1 31 Aug 2011 Farallon Island P
 
329 Fork-tailed Storm-Petrel 1 24 Jul 2011 Farallon Island
330 Smith's Longspur 1 8 Nov 2010 Farallon Island
331 Tricolored Blackbird 1 19 Oct 2010 Farallon Island
gull sp. 5000 15 Oct 2010 Farallon Island
332 Franklin's Gull 1 6 Sep 2010 Farallon Island P
 
333 Ruby-throated Hummingbird 1 29 Aug 2010 Oscar Johnson P
 
334 Western Bluebird 1 29 Oct 2009 Farallon Island
Cassin's/Blue-headed Vireo 1 9 Oct 2009 Matt Brady P
 
335 Brown Shrike 1 25 Sep 2009 Matt Brady N
 
336 Gadwall 1 20 Nov 2008 Timothy Guida
shearwater sp. 1 25 Sep 2008 Matt Brady
solitary vireo sp. 1 20 Sep 2008 Matt Brady N
 
337 Blue-headed Vireo 1 20 Sep 2008 Farallon Island
Golden-winged x Blue-winged Warbler (hybrid) 1 17 Sep 2008 Matt Brady P
 
338 Blue-winged Warbler 1 17 Sep 2008 Farallon Island N
 
flycatcher sp. (Tyrannidae sp.) 1 16 Sep 2008 Farallon Island
339 Yellow-billed Cuckoo 1 14 Sep 2008 Matt Brady P
 
340 Baird's Sparrow 1 14 Sep 2008 Matt Brady P
 
341 Golden-winged Warbler 1 14 Sep 2008 Matt Brady P
 
vireo sp. 1 9 Sep 2008 Ryan Terrill N
 
342 White-throated Swift 1 5 Sep 2008 Matt Brady
343 Laughing Gull 1 1 Sep 2008 Matt Brady P
 
Pterodroma sp. 1 24 Aug 2008 Matt Brady N
 
344 Sagebrush Sparrow 1 27 Oct 2007 Farallon Island
Sagebrush/Bell's Sparrow (Sage Sparrow) 1 27 Oct 2007 Mark Dettling
345 Grace's Warbler 1 15 Oct 2007 Farallon Island
346 Long-billed Curlew 1 6 Oct 2007 Farallon Island
347 Common Rosefinch 1 23 Sep 2007 Farallon Island P
 
348 Red Knot 1 27 Aug 2007 Farallon Island
349 Little Stint 1 27 Aug 2007 Farallon Island
350 Ferruginous Hawk 1 25 Oct 2006 Farallon Island
351 Sharp-tailed Sandpiper 1 6 Oct 2006 Rob Fowler P
 
352 Pygmy Nuthatch 1 17 Sep 2006 Farallon Island N
 
353 Alder Flycatcher 1 11 Sep 2006 Farallon Island
354 Black-necked Stilt 1 30 Aug 2006 Matt Brady
355 Pied-billed Grebe 1 13 Aug 2006 Farallon Island
356 Allen's Hummingbird 1 29 Apr 2006 Farallon Island
357 Black Storm-Petrel 1 23 Apr 2006 Farallon Island
358 Tristram's Storm-Petrel 1 22 Apr 2006 Farallon Island P
 
359 Marbled Murrelet 1 24 Aug 2005 Michael Rogner
360 American Crow 1 25 Apr 2005 Farallon Island
361 Black-crowned Night-Heron 1 7 Nov 2004 Farallon Island
362 Sulphur-bellied Flycatcher 1 1 Oct 2004 Farallon Island P
 
363 Loggerhead Shrike 1 28 Aug 2004 Farallon Island
364 Red-tailed Tropicbird 1 29 Sep 2003 Elias Elias
365 Kentucky Warbler 1 26 Sep 2003 Kristie Nelson N
 
Sterna sp. 1 20 Sep 2003 Elias Elias N
 
Empidonax sp. 1 6 Sep 2003 Elias Elias N
 
Black-bellied Plover/golden-plover sp. 2 23 Oct 2002 Corrine Folsom-O'Keefe N
 
366 Emperor Goose X 13 Feb 2002 Clyde Morris Joelle Buffa N
 
367 Hooded Warbler 1 4 Oct 2001 Kristie Nelson P
 
368 Rufous-crowned Sparrow 1 10 Sep 2001 Kristie Nelson P
 
369 Common Grackle 1 19 Nov 2000 Farallon Island N
 
370 Eurasian Dotterel 1 22 Aug 2000 David Gardner N
 
371 Bar-tailed Godwit 1 11 Sep 1999 Farallon Island N
 
372 Eurasian Wigeon 1 1 Oct 1998 Farallon Island N
 
373 Olive-backed Pipit 1 29 Sep 1998 CBRC Review Species N
 
374 Lanceolated Warbler 1 12 Sep 1995 CBRC Review Species N
 
375 Lewis's Woodpecker 1 11 Sep 1995 Farallon Island N
 
376 Thick-billed Murre 1 1 Nov 1994 Farallon Island N
 
377 Red-faced Warbler 1 25 Aug 1992 Farallon Island P
 
378 Great Frigatebird 1 14 Mar 1992 Historical eBird Records N
 
379 Black Swan 1 21 Sep 1991 Farallon Island P
 
380 Eastern Yellow Wagtail 1 21 Sep 1991 Farallon Island N
 
381 American Bittern 1 16 Sep 1991 Farallon Island N
 
382 Louisiana Waterthrush 1 3 Jun 1991 Farallon Island N
 
383 American Golden-Plover 1 27 Sep 1990 Farallon Island N
 
384 Murphy's Petrel 1 27 Sep 1990 Farallon Island P
 
385 Red-flanked Bluetail 1 1 Nov 1989 CBRC Review Species N
 
386 Nelson's Sparrow 1 27 Oct 1989 Farallon Island N
 
387 LeConte's Sparrow 1 7 Oct 1989 David Beadle N
 
388 Solitary Sandpiper 1 7 Sep 1989 Farallon Island N
 
American/Pacific Golden-Plover (Lesser Golden-Plover) 1 3 Nov 1988 Paul Rodewald N
 
Rose-breasted x Black-headed Grosbeak (hybrid) 1 21 Oct 1988 Paul Rodewald N
 
389 Worm-eating Warbler 1 16 Oct 1987 David Beadle N
 
390 Sprague's Pipit 1 16 Oct 1987 Farallon Island N
 
391 Dusky Warbler 1 14 Oct 1987 David Beadle N
 
392 Black-billed Cuckoo 1 26 Aug 1987 CBRC Review Species N
 
393 American Coot 1 28 Oct 1986 Farallon Island N
 
394 Forster's Tern 1 28 Oct 1986 Farallon Island P
 
395 Brown-crested Flycatcher 1 17 Sep 1983 Farallon Island N
 
Bullock's/Baltimore Oriole 1 17 Sep 1983 Farallon Island N
 
396 Cassin's Kingbird 1 25 Aug 1983 Farallon Island N
 
397 Cerulean Warbler 1 23 Oct 1981 Farallon Island P
 
398 Red-naped Sapsucker 1 30 Sep 1981 Scott Carey
399 Prothonotary Warbler 1 12 Sep 1981 Farallon Island N
 
400 Bewick's Wren 1 2 Oct 1980 Farallon Island N
 
401 Prairie Falcon 1 23 Sep 1980 Farallon Island N
 
402 Hepatic Tanager 1 11 Nov 1979 Farallon Island N
 
Accipiter sp. 1 2 Oct 1979 Farallon Island N
 
403 Magnificent Frigatebird 1 20 Jul 1979 Farallon Island N
 
new world oriole sp. 1 20 Jul 1979 Farallon Island N
 
404 Turkey Vulture 2 22 May 1979 Farallon Island N
 
405 Scott's Oriole 1 12 Sep 1977 Farallon Island N
 
blackbird sp. 4 12 Sep 1977 Farallon Island N
 
406 Barrow's Goldeneye 1 1 Jan 1977 Farallon Island N
 
407 Lesser Nighthawk 1 6 Jun 1975 Farallon Island N
 
408 Common Gallinule 1 6 Jun 1975 Farallon Island N
 
409 Pine Warbler 1 19 Oct 1974 Farallon Island N
 
410 White Wagtail 1 10 Oct 1974 Farallon Island N
 
411 Bendire's Thrasher 1 2 Sep 1973 Farallon Island N
 
412 Wilson's Phalarope 1 28 Jul 1973 Bill Tweit N
 
413 Clark's Nutcracker 1 5 Oct 1972 Farallon Island N
 
414 Black-chinned Sparrow 1 30 Aug 1972 Farallon Island N
 
415 Northern Shrike 1 29 Oct 1971 Farallon Island N
 
416 Golden Eagle 1 28 Oct 1971 Farallon Island N
 
417 Golden-cheeked Warbler 1 9 Sep 1971 CBRC Review Species N
 
418 Northern Wheatear 1 11 Jun 1971 Farallon Island N
 
419 Harlequin Duck 1 13 Feb 1970 Farallon Island N
 
420 White-breasted Nuthatch 1 10 Oct 1969 Farallon Island N
 
421 Field Sparrow 1 17 Jun 1969 Farallon Island L
 
422 Yellow-throated Vireo 1 12 Jun 1969 Farallon Island N
 
423 White-eyed Vireo 1 4 Jun 1969 Farallon Island L
 
424 Calliope Hummingbird 1 8 May 1969 Farallon Island N
 
425 Bohemian Waxwing 1 28 Nov 1968 Farallon Island N
 
426 Great Horned Owl 1 24 Sep 1967 Farallon Island N
 
427 Ridgway's Rail 1 18 Nov 1886 Farallon Island N